Algemene voorwaarden

Miscento E-mail: info@miscento.nl

Website: www.miscento.nl

 

 

Artikel 1 - Definities

 

 1. Miscento: Miscento, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 92672698
 2. Klant: degene met wie Miscento een overeenkomst is
 3. Partijen: Miscento en Klant
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Miscento.
 2. Miscento en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is
 3. Miscento en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 

 1. Miscento hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Miscento mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Miscento niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen

 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Miscento mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben
 3. De betalingstermijnen die Miscento hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Miscento aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Miscento mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Recht van reclame

 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Miscento het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Miscento maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Miscento, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 1. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 het product is gebruikt

  het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

  het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding  de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s

 het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

  het product een los tijdschrift of losse krant is

  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

 op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling  zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@miscento.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Miscento

, www.miscento.nl.

 1. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Miscento, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Miscento heeft geretourneerd, dan zal Miscento eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Miscento voor zover de volledige bestelling wordt

 

 

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten

 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 10 - Retentierecht

 

 1. Miscento kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Miscento heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan
 3. Miscento is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Miscento blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Miscento met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 1. Tot die tijd in lid 1 kan Miscento gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
 2. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 3. Wanneer Miscento gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Miscento van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 - Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad
 2. Levering vindt plaats bij Miscento, tenzij anders wordt
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Miscento zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Miscento kan tegenwerpen.

Artikel 13 - Levertijd

 

 1. De levertijden van Miscento zijn Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Miscento.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Miscento later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Miscento niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Miscento iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 - Feitelijke levering

 

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan

 

Artikel 15 - Transportkosten

 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Miscento schriftelijk iets anders hebben

 

Artikel 16 - Verpakking en verzending

 

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst Doet de Klant dit niet, dan kan hij Miscento niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Miscento. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Miscento niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 - Bewaring

 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 - Garantie


 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 19 - Ruilen

 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

  ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

 het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje  het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 20 - Vrijwaring

 

 1. De Klant vrijwaart Miscento tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Miscento geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 - Klachten

 

 1. De Klant moet een door Miscento geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Miscento daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Miscento hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Miscento hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Miscento andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 - Ingebrekestelling

 

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Miscento ook daadwerkelijk op tijd

 

Artikel 23 - Aansprakelijkheid Klant

 

 1. Wanneer Miscento een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid Miscento


 1. Miscento is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Miscento aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Miscento is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
 4. Wanneer Miscento aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 - Vervaltermijn

 

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Miscento vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89

Artikel 26 - Ontbinding

 

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Miscento toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Miscento nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Miscento in verzuim is.
 3. Miscento mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Miscento kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal

Artikel 27 - Overmacht

 

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Miscento door de Klant niet aan Miscento kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer-virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Miscento 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Miscento kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Miscento de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Miscento hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Miscento hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 - Wijziging overeenkomst

 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Miscento de overeenkomst aanpassen.

Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Miscento mag deze algemene voorwaarden
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Miscento altijd
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Miscento zoveel mogelijk vooraf met de Klant
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

Artikel 30 - Overgang van rechten

 

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Miscento aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Miscento.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2

 

Artikel 31 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Miscento bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Miscento is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Miscento is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Miscento, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

 

Opgesteld op 22 februari 2024.